close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
مقاله های مهندسی شیمی - 2
loading...

دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه

مقاله های مهندسی شیمی

ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ

 
مقاله:ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ
 
 ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ
 
 
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺟﺬﺏ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﺮﺵ ﺍﺯ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻏﺸﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻴﺮ ﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﻋﺒﻮﺭﺩﻫﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 
 
ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﻏﺸﺎ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲﻓﺴﻔﺎﺯﻳﻦ، ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲﺍﺗﺮﺍﻭﺭﺗﺎﻥ ﺍﻭﺭﻩ ﻭ ﻏﺸﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﭘﻠﻴﻤﺮ  ﭘﻠﻲﺍﺗﺮ- ﭘﻠﻲﺁﻣﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪﻱ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﻧﺤﻮﻩﻱ ﺳﻨﺘﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻳﻚﺩﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ّﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺷﻴﺮﻳﻦﺳﺎﺯﻱ (ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺝﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ) ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ. 
 
 
 
 
 
مهندس بازدید : 242 زمان : 10:12 AM نظرات ()

کاربردهای سیالات فوق بحرانی

مقاله: کاربردهای سیالات فوق بحرانی

 

سیالات فوق بحرانی ازنظر خواص انتقالی مانند گازها (نفوذپذیری بالا و ویسکوزیته کم) واز نظر قدرت حلالیت شبیه حلال های مایع هستند.دلایل گسترش استفاده از این سیالات را می توان به شرح زیر توضیح داد.

دراوایل دهه 70 قیمت انرژی بر اثر اتفاقات جهانی به طور غیرقابل پیش بینی افزایش پیدا کرد و این مشکل بزرگی برای برای کشورهای صنعتی بود.در نتیجه اکثر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به جایگزینی فرایندهایی با مصرف انرژی کمتر توجه کردند که یکی از این فرایندها استفاده از سیالات فوق بحرانی برای جداسازی مخلوط ها بود.

در فرایند SCFE بر خلاف عملیات استخراج مایع-مایع بازیابی حلال با انبساط ناگهانی انجام می شود و برای بازیابی حلال نیازی به عملیات تقطیر نیست که این موضوع باعث کاهش مصرف انرژی میشود.........

 

دریافت مقاله به صورت کامل

 

مهندس بازدید : 1149 زمان : 8:44 PM نظرات ()

فرآیند تولید پلی اتیلن سبک توسط تکنولوژی (CTR)

مقاله: فرآیند تولید پلی اتیلن سبک توسط تکنولوژی (CTR) 

 

فرآیند تولید پلی اتیلن سبک توسط تکنولوژی (Clean Tubular Reactor (CRT شرکت Stamicarbon از کشور هلند انجام می شود.شرایط انجام واکنش در دمای حدود 270 درجه سانتیگراد و فشار حدود 2500 بار در راکتور از نوع لوله ایPlug  صورت می گیرد.

جهت رسیدن به شرایط مناسب دمایی و فشاری مناسب جهت انجام واکنش (پلیمریزاسیون رادیکالی در فاز گاز) ابتدا اتیلن ورودی به عنوان خوراک  به همراه عامل انتقال زنجیر(پروپان و پروپیلن) یا CTA  در دو مرحله توسط کمپرسورهای رفت و برگشتی ابتدا به 250 بار و سپس به 2500 بار فشرده شده و در هر مرحله دما در حدود 40 درجه سانتیگراد کنترل می شود.

قبل از وارد شدن به راکتور توسط پیش گارمکن تا دمای 165 درجه سانتيگراد گرم شده و با تزريق آغازگر واکنش شروع شده و در طی چهار مرحله و با کنترل دما درحالتی ايمن ء واکنش کامل می شود..........

 

دریافت مقاله به صورت کامل

 

 

مهندس بازدید : 431 زمان : 8:11 PM نظرات ()

ﺳﻨﺘﺰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ درﺧﺖ ﺳﺎنﻫﺎ

مقاله: ﺳﻨﺘﺰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ درﺧﺖ ﺳﺎنﻫﺎ
 
 
ﺷـــﻴﻤﻲ ﭘﻠﻴﻤـــﺮ و ﻓﻨـــﺎوريﻫـــﺎی آن ﺑـــﻪ ﻃـــﻮر ﺳـــﻨﺘﻲ ﺑـــﺮ روي ﭘﻠﻴﻤﺮﻫـــﺎي ﺧﻄـــﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛـــﺰ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ. ﻣــﺎ ﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮلﻫــﺎي ﺧﻄــﻲ ﺗﻨﻬــﺎ ﮔﻬﮕــﺎﻫﻲ داراي ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎي ﻛﻮﭼــﻚ ﺗــﺮ ﻳــﺎ ﺑﻠﻨــﺪﺗــﺮ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، اﻣــﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت اﺧﻴــﺮ ﺧﻮاﺻــﻲ از ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬــﺎي ﭘﺮﺷــﺎﺧﻪ ﭘﻴــﺪا ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺗﻔــﺎوت ﺑــﺴﻴﺎري ﺑــﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫــﺎي ﻣﺮﺳــﻮم دارﻧــﺪ.
 
 
درﺧــﺖ ﺳــﺎنﻫــﺎ ﻳــﺎ دﻧــﺪرﻳﻤﺮﻫﺎ ﻳــﻚ دﺳــﺘﻪ ﺟﺪﻳــﺪ از ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬــﺎ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑــﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﺷــﺎﺧﻪاي داﺷــﺘﻪ و از ﻗﻄﻌــﺎت ﻛﻮﭼــﻚ ﺟــﺪا از ﻫــﻢ ﺗــﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪه اﻧــﺪ. ﺳــﺎﺧﺘﺎر اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧــﻲ ﺑــﺮ روي ﺧــﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ و ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن دارد. رﻓﺘــﺎرﻫــﺎي ﺑــﻲﻧﻈﻴــﺮ درﺧــﺖ ﺳــﺎنﻫــﺎ، آﻧﻬــﺎ را ﺑــﺮاي اﺳــﺘﻔﺎده در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از زﻳﺴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.....
 
 
 
 

 

مهندس بازدید : 177 زمان : 6:55 PM نظرات ()

ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ Seab

مقاله:ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺭﻭﺵ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ Seaboard 

 
ﭼﮑﻴﺪﻩ : ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ Seaboard ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ، ﺍﺯ ﻳﮏ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺑﺎﻓﻠﺪﺍﺭ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻟﺠﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺑﺎﻓﻠﺪﺍﺭ ﺑﻲ ﻫﻮﺍﺯﻱ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ٥ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻝ 10 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻱ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻭﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ١٥ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻱ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺩﻫﻲ ﺷﺪﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ 3/03 میلی مول ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ .
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺑﻴﻮﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ Thiobacilli ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺛﺮ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﺮﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻭ ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ.ﺍﺯﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ Seaboard ، ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺣﺬﻑ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺵ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻪ ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺩﻫﻲ ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﻙ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ......
 
 

 

 

مهندس بازدید : 278 زمان : 6:30 PM نظرات ()

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  آیا از مطالب سایت راضی هستید؟

  آیا از قالب جدید سایت راضی هستید؟


  مهندسی شیمی

  مهندسان شیمی

  آمار سایت
 • کل مطالب : 177
 • کل نظرات : 292
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 7006
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 89
 • بازدید امروز : 218
 • باردید دیروز : 282
 • گوگل امروز : 35
 • گوگل دیروز : 56
 • بازدید هفته : 218
 • بازدید ماه : 1,222
 • بازدید سال : 1,222
 • بازدید کلی : 1,440,459
 • کدهای اختصاصی

  فقط از مرورگر فاير فاکس و کروم استفاده کنيد.